Aditz trinkoak: information.png

INDIKATIBOA:ORAINA

NOREGON

IBILI

ETORRI

JOAN

nago

nabil

nator

noa

dago

dabil

dator

doa

gaude

gabiltza

gatoz

goaz

zaude

zabiltza

zatoz

zoaz

zaudete

zabiltzate

zatozte

zoazte

daude

dabiltza

datoz

doazINDIKATIBOA:IRAGANA

NOREGON

IBILI

ETORRI

JOAN

nengoen

nenbilen

nentorren

nindoan

zegoen

zebilen

zetorren

zihoan

geunden

genbiltzan

gentozen

gindoazen

zeunden

zenbiltzan

zentozen

zindoazen

zeundeten

zenbiltzaten

zentozten

zindoazten

zeuden

zebiltzan

zetozen

zihoazenAGINTERA

NOREGON

IBILI

ETORRI

JOAN

zaude

zabiltza

zatoz

zoaz

zaudete

zabiltzate

zatozte

zoazte
INDIKATIBOA:ORAINA

NOR-NORKEDUKI

EKARRI

ERAMAN

JAKIN

ESAN

dau(z)kat

dau(z)ka

dau(z)kagu

dau(z)kazu

dau(z)kazue

dau(z)kate

dakar(tza)t

dakar(tza)

dakar(tza)gu

dakar(tza)zu

dakar(tza)zue

dakar(tza)te

darama(tza)t

darama(tza)

darama(tza)gu

darama(tza)zu

darama(tza)zue

darama(tza)te

daki(zki)t

daki(zki)

daki(zki)gu

daki(zki)zu

daki(zki)zue

daki(zki)te

diot

dio

diogu

diozu

diozue

diote

NOR-NORKIRITZI

IRUDI

IRAUN

deritzot

deritzozu

dirudi

dirudite

dirau

diraute


INDIKATIBOA:IRAGANA

NOR-NORK


EDUKI

EKARRI

ERAMAN

JAKIN

DIO ESAN

neu(z)kan

zeu(z)kan

geneu(z)kan

zeneu(z)kan

zeneu(z)katen

zeu(z)katen

nekar(tza)n

zekar(tza)n

genekar(tza)n

zenekar(tza)n

zenekar(tza)ten

zekar(tza)ten

nerama(tza)n

zerama(tza)n

generama(tza)n

zenerama(tza)n

zenerama(tza)ten

zerama(tza)ten

neki(zki)en

zeki(zki)en

geneki(zki)en

zeneki(zki)en

zeneki(zki)ten

zeki(zki)ten

nioen

zioen

genioen

zenioen

zenioten

zioten
AGINTERA

NOR-NORK


EGIN

EKARRI

ERAMAN

ESAN

UTZI

egizu

egizue

ekartzu

ekartzue

eramazu

eramazue

esazu

esazue

uztazu

uztazue